• προστασία του περιβάλλοντος
 • Υγεία και ασφάλεια στην εργασία
 • σύστημα διαχείρισης ενέργειας
 • σύστημα διαχείρισης ποιότητας
 • διαχείρισης του προϊόντος

Η KAVALA FERTILIZERS Ltd εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες νομικές απαιτήσεις και πληροφορίες σχετικά με τις σημαντικές περιβαλλοντικές πτυχές, προκειμένου να προάγει την προστασία του περιβάλλοντος, την πρόληψη της ρύπανσης και τη συνεχή ανάπτυξη διεργασιών που είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον, τηρώντας παράλληλα τις κοινωνικές -οικονομικές ανάγκες της κοντινής περιοχής.

Με γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον, η KAVALA FERTILIZERS Ltd αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα σεβόμενη τις αρχές της βιωσιμότητας, προάγοντας την περιβαλλοντική συνείδηση και χρησιμοποιώντας οικονομικά βιώσιμες και περιβαλλοντικά βέλτιστες διαθέσιμες Τεχνικές που ισχύουν στον κλάδο των χημικών και λιπασμάτων.

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS Ltd, εί δεσμεύεται να εφαρμόσει τις απαιτήσεις και να διατηρήσει την Περιβαλλοντική Πολιτική εντός του καθορισμένου πεδίου εφαρμογής του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης του προτύπου EN ISO 14001/2015 και να βελτιώνει συνεχώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις, με βάση τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων της ως εξής:

 1. παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις ισχύουσες νομικές και άλλες απαιτήσεις που σχετίζονται με τις περιβαλλοντικές του πτυχές.
 2. συνεχής εκπαίδευση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του προσωπικού προκειμένου να εμπλακεί σε δραστηριότητες προστασίας του περιβάλλοντος.
 3. συστηματικό εντοπισμό, αξιολόγηση και έλεγχο όλων των περιβαλλοντικών πτυχών και επιπτώσεων των δραστηριοτήτων, προϊόντων και υπηρεσιών του.
 4. ελαχιστοποίηση και ασφαλής διάθεση των απορριμμάτων, προώθηση της ανακύκλωσης και εξοικονόμηση πρώτων υλών και φυσικών πόρων.
 5. ελαχιστοποίηση πιθανών περιβαλλοντικών ατυχημάτων και άμεση λήψη διορθωτικών και προληπτικών μέτρων για την αντιμετώπισή τους.

Η Διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS Ltd στοχεύει στη συνέχιση του διαλόγου για περιβαλλοντικά ζητήματα με όλους τους εταίρους, την κυβέρνηση ή μη κυβερνητικές οργανώσεις, τα ακαδημαϊκά ιδρύματα, τις τοπικές αρχές και την κοινωνία συνολικά και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην υλοποίηση του ένα αποτελεσματικό Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.


ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η KAVALA FERTILIZERS Ltd, σεβόμενη τον άνθρωπο και το περιβάλλον, εφαρμόζει ένα αποτελεσματικό σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών στο χώρο εργασίας, τη δημιουργία ενός ικανοποιητικού εργασιακού περιβάλλοντος και τη συνεχή βελτίωση των συνθηκών εργασίας. των εργαζομένων.

The consistent principle defining all the activities of KAVALA FERTILIZERS Ltd is the continuous compliance with National and International Regulations of Chemical and Fertilizers Industry, as well as all other relevant rules of Health and Safety at work.

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS Ltd  δεσμεύεται να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του Προτύπου OHSAS 18001/2007 και να βελτιώνει συνεχώς τις διαδικασίες λειτουργίας, βασιζόμενη σε:

 1. Εφαρμογή όλων των ισχυόντων Νόμων και Κανονισμών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία.
 2. Αποτελεσματική διαχείριση της αξιολόγησης επαγγελματικού κινδύνου στο χώρο εργασίας σύμφωνα με τη στρατηγική μείωσης των κινδύνων, με την πρόληψη, τον εντοπισμό και την εξάλειψη των επικίνδυνων καταστάσεων
 3. Θέσπιση και αναθεώρηση των στόχων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, παρέχοντας τους απαιτούμενους πόρους για την υλοποίησή τους
 4. Συστηματική εκπαίδευση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στις αρχές και τις πρακτικές της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, με στόχο τη δημιουργία μιας αντίστοιχης κουλτούραςΣυστηματική εκπαίδευση και εκπαίδευση όλων των εργαζομένων στις αρχές και τις πρακτικές της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, με στόχο τη δημιουργία μιας αντίστοιχης κουλτούρας
 5. Συνεργασία με το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας για θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των Διαδικασιών και των συνθηκών στην εργασία.

Η Πολιτική της KAVALA FERTILIZERS Ltd για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία, βασίζεται στη συνεργασία, τη συναίνεση και τη συμμετοχή όλου του προσωπικού της. Το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης κάθε εργαζομένου αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική εφαρμογή ενός συστήματος για την Υγιεινή και Ασφάλεια στην εργασία και η διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS Ltd ενθαρρύνει όλο το προσωπικό προς αυτή την κατεύθυνση.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η KAVALA FERTILIZERS Ltd εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαραίτητες νομικές και τεχνικές απαιτήσεις, προκειμένου να προωθήσει την εξοικονόμηση ενέργειας και τη συνεχή ανάπτυξη διαδικασιών ανάκτησης απορριμμάτων ενέργειας, χρησιμοποιώντας ενεργειακά αποδοτικά υλικά και μεθόδους.

Για το σκοπό αυτό, η Διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS Ltd δεσμεύεται να εφαρμόζει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 50001/2011 και να βελτιώνει συνεχώς την ενεργειακή της απόδοση, βάσει αποτελεσματικού σχεδιασμού και ελέγχου όλων των δραστηριοτήτων της ως εξής :

 1. ενεργειακού σχεδιασμού δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την ενεργειακή του απόδοση
 2. τον προσδιορισμό των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων
 3. συστηματικό εντοπισμό των βελτιωτικών δυνατοτήτων ενεργειακής απόδοσης των δραστηριοτήτων της
 4. εγκατάσταση κατάλληλων ενεργειακών δεικτών για τη μέτρηση και παρακολούθηση της ενεργειακής του απόδοσης
 5. τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των πόρων που απαιτούνται για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων και στόχων
 6. καθορισμός των νομικών και άλλων απαιτήσεων σχετικά με τα ενεργειακά θέματα της εταιρείας
 7. τον καθορισμό συγκεκριμένων στόχων σχετικά με την αποδοτική χρήση της ενέργειας
 8. καθορισμός κριτηρίων για την αποτελεσματική λειτουργία και συντήρηση εξοπλισμού με σημαντική κατανάλωση ενέργειας
 9. καθορισμός προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού ή ενεργειακών υπηρεσιών
 10. συνεχής εκπαίδευση, εκπαίδευση και παρακίνηση όλου του προσωπικού για συμμετοχή σε δράσεις ενεργειακής βελτίωσης.

Η Διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS Ltd στοχεύει στη συνεχή επαγρύπνηση όλων των εταίρων, των κυβερνητικών ή μη κυβερνητικών οργανισμών, των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας συνολικά σε σχέση με ενεργειακά θέματα και ενθαρρύνει τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ

Η Πολιτική Ποιότητας της KAVALA FERTILIZERS Ltd αποτελεί βασικό κλειδί του Στρατηγικού Σχεδιασμού της Εταιρείας.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της KAVALA FERTILIZERS Ltd ακολουθεί το Διεθνές Πρότυπο ISO-9001:2015, το οποίο στοχεύει στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της εταιρείας μας και εξελίσσεται σε καθημερινή βάση στο πλαίσιο των νέων τεχνολογικών βελτιώσεων που επιβάλλονται από τις τάσεις της η αγορά.

Ο κύριος στόχος της KAVALA FERTILIZERS Ltd είναι:

 1. Σχεδιασμός, παραγωγή και εμπορία χημικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, σε ένα ασφαλές και δημιουργικό εργασιακό περιβάλλον, σε πλήρη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των Πελατών, με σεβασμό στις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για την παραγωγή και διανομή τέτοιων προϊόντων στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση ή οποιοδήποτε άλλο κράτος, με σεβασμό των αρχών της Ασφάλειας και της Προστασίας του Περιβάλλοντος.
 2. Η πλήρη και μόνιμη ικανοποίηση των πελατών μας.
 3. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
 4. Η διάχυση και εδραίωση της Φιλοσοφίας Ποιότητας μας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της Εταιρείας μας.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων η KAVALA FERTILIZERS Ltd παρέχει:

 1. Εργαζόμενοι με υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
 2. Άριστη οργανωμένη διοίκηση και ιεραρχία.
 3. Διαδικασία παραγωγής προηγμένης τεχνολογίας.
 4. Θέτει ποιοτικούς στόχους και επανεξετάζει τακτικά τα αποτελέσματα της προόδου.

Η Διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS Ltd δεσμεύεται να υποστηρίξει την υλοποίηση με σκοπό την κάλυψη των ισχυουσών απαιτήσεων και τη συνεχή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

Η Πολιτική Ποιότητας είναι γνωστή και εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζόμενους της Εταιρείας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Πολιτική Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων της KAVALA FERTILIZERS LTD, αποτελεί μέρος της κουλτούρας της εταιρείας για βιώσιμη και ηθική επιχειρηματικότητα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων των προϊόντων στην υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία σε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος.

Η Πολιτική Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων της KAVALA FERTILIZERS LTD, διασφαλίζει ότι τα λιπάσματα, οι πρώτες ύλες τους, τα πρόσθετα και τα ενδιάμεσα τους επεξεργάζονται, κατασκευάζονται, χειρίζονται, αποθηκεύονται, διανέμονται και χρησιμοποιούνται με σωστό και υπεύθυνο τρόπο με σεβασμό στην υγεία, την επαγγελματική και δημόσια ασφάλεια και περιβάλλον.

Προκειμένου να συμβάλει σημαντικά στη δημιουργία ενός ασφαλέστερου, καθαρότερου και πιο βιώσιμου περιβάλλοντος για τον άνθρωπο και τον πλανήτη, η Διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS LTD δεσμεύεται:

 1. Χειριστείτε τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις των προϊόντων της - με συστηματική αξιολόγηση τυχόν πιθανών κινδύνων για την υγεία, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνία εντός του κύκλου ζωής του προϊόντος και ενεργώντας έγκαιρα, ώστε να αποτραπεί ή να μειωθεί τις πιθανές επιπτώσεις.
 2. Προωθείτε ενεργά, βελτιώνετε συνεχώς και ενεργείτε, σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αξίες των Προτύπων της Ολοκληρωμένης Υπεύθυνης Διαχείρισης Προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων νομικών απαιτήσεων.
 3. Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και διαδικασιών – επενδύοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη, μέσω του σχεδιασμού καινοτόμων και ασφαλέστερων προϊόντων, μειώνοντας έτσι το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και επίσης αναζητώντας τρόπους μείωσης της κατανάλωσης νερού και ενέργειας και της παραγωγής απόβλητα.
 4. Βελτιώστε την απόδοση του προσωπικού, επενδύοντας στο διάλογο, την εκπαίδευση, την ανάπτυξη και την επικοινωνία, προκειμένου να διασφαλιστεί η τεχνογνωσία των εργαζομένων. Έχοντας θέσει ως στόχο τις «μηδενικές ζημιές» και «μηδενικά ατυχήματα», η συνεχής επιδίωξη της εταιρείας είναι η βελτίωση των δεικτών υγείας και ασφάλειας.
 5. Αλληλεπίδραση με τα ενδιαφερόμενα μέρη - προάγοντας συνεχή, ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, με στόχο τη δημιουργία βιώσιμων σχέσεων που οδηγούν σε κοινά οφέλη, ενώ μοιράζονται κοινές ευθύνες για την ελαχιστοποίηση του αντίκτυπου των προϊόντων της στην υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και την κοινωνία.
 6. Διατηρήστε βέλτιστες πρακτικές και τεχνικές – η διαχείριση των δραστηριοτήτων είναι σύμφωνα με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την εργασία, την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον, καθώς και σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, έχοντας πάντα ως στόχο την επανεξέταση και υπέρβαση των στόχων που επιβάλλει ο νόμος.

Η ανώτατη Διοίκηση της KAVALA FERTILIZERS LTD, έχει στρατηγικό ρόλο στην πλήρη εφαρμογή αυτής της Πολιτικής, διασφαλίζοντας τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων και συνεργατών και με την εναρμόνιση της συμπεριφοράς τους με τις αξίες που ενσωματώνονται στην παρούσα Πολιτική.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ